Nyheder

Betaling af selskabskat den 20. november 2018

Posted at 15. november 2018 | By : | Categories : Nyheder | 0 Comment

Hvis dit selskab forventer en restskat for indkomståret 2018, kan det måske svare sig at betale denne skat før tiden.

Hvis selskabet modsat forventer en overskydende skat for 2018, skal du måske anmode SKAT om at få nedsat a conto rate 2, der ellers skal betales den 20. november 2018.

Husk også at kontrollere på Tast Selv, om selskabet skal betale a conto skat den 20. november.

 

Hvis dit selskab forventer restskat for 2018

Hvis et selskab får restskat for indkomståret 2018, skal denne – inklusive et restskattetillæg – betales i november 2019. Skattetillægget kan reduceres – eller endda helt undgås – ved en frivillig indbetaling af restskatten.

Der er to ordinære acontorater, som fastsættes af SKAT på baggrund af de seneste tre års indkomster. Hvis disse rater ikke vurderes at være tilstrækkelige til at dække den samlede skat for 2018, kan selskabet supplere med frivillige indbetalinger. Fordelen ved dette er, at selskabet så kan undgå eller minimere restskatten, som tillægges et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg. Tillægget for 2018 offentliggøres først af SKAT senest den 15. december 2018, men udgjorde 3,1% for indkomståret 2017.

Et selskab kan frit vælge, om der skal betales frivillig acontoskat i marts, november eller begge måneder. Desuden kan der foretages en 3. frivillig indbetaling senest 1/2 2019. Hvis der blev indbetalt i marts, vil denne indbetaling blive godskrevet et tillæg (0,0% for 2017). En indbetaling i november, fratrækkes et tillæg (0,0% i 2017). En indbetaling senest 1/2 2019 fratrækkes også et tillæg (0,6% i 2017). De endelige satser fastsættes som nævnt først i slutningen af 2018. Hvis et selskab ønsker at foretage en frivillig indbetaling, skal dette også indberettes via Tast Selv Erhverv – ellers så bliver indbetalingen udbetalt fra skattekontoen igen.

Hvis selskabet er under 2 år gammelt, skal der ikke betales acontoskat. Hvis selskabet indgår i en sambeskatning, skal den samlede selskabsskat for sambeskatningen betales af administrationsselskabet.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillige indbetalinger afhænger af forskellen på selskabets lånerente og det restskattetillæg, der skal betales til SKAT (eller kan modtages fra SKAT). En eventuel restskat (tillagt restskattetillæg) for 2018 skal nemlig først betales 20/11 2019. Det samme gælder overskydende selskabsskat, som tillægges en rentegodtgørelse. Ved beregningen skal der desuden tages højde for, at restskattetillægget ikke er skattemæssigt fradragsberettiget på samme måde som en bankrente.

En tommelfingerregel er dette:
Hvis selskabets lånerente overstiger ca. 4% p.a., så skal man ikke betale frivillig acontoskat, men blot vente med at betale restskatten til 20/11 2019.
Hvis selskabets lånerente er mellem 0% og 4%, så skal man vente med en frivillig indbetaling til november.
Hvis selskabet har overskydende likviditet, som man betaler en negativ rente for i banken, så skal man lave en frivillig acontobetaling af hele restskatten den 20/3.
Satserne er beregnet under forudsætning af, at rentesatserne for 2018 udgør de samme som for 2017.

Hvis der indbetales for meget i frivillig acontoskat, så risikerer selskabet at skulle betale en negativ rente til SKAT for den overskydende indbetaling.

Hvis en frivillig indbetaling udskydes til februar 2019, så vil der alt andet lige være større sandsynlighed for, at selskabet kender størrelsen af den endelige restskat.

Hvis selskabet overvejer en frivillig indbetaling af en vis størrelse, bør man desuden tage højde for den likviditetsmæssige ulempe, det kan være at skulle undvære den pågældende likviditet i et helt år. I modsætning til virksomhedens pengeinstitut, hvor det måske kan være vanskeligt at låne penge, så er skattekreditten en lovfæstet ret.

Selskaber der vil lave en frivillig indbetaling den 20. november skal desuden være opmærksomme på, at indbetaling sker til virksomhedens skattekonto. Dette betyder, at hvis selskabet har en gammel gæld, så vil indbetalingen til skat gå fra i den gamle gæld og altså ikke blive godskrevet som a conto skat.

Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt at betale ind på skattekontoen. Virksomheden skal først indberette det beløb, der ønskes betalt i frivillig a conto skat. Ellers ved SKAT ikke, hvor pengene skal placeres – og så bliver beløbet tilbagebetalt til virksomheden igen (medmindre betalingen anvendes til at dække anden gæld på skattekontoen). Og hvis virksomheden først får pengene tilbagebetalt, og man ikke når at betale dem igen inden den 20/11, så er løbet kørt – og muligheden for den frivillige indbetaling forpasset.

Vores generelle opfattelse er, at det vil være de færreste selskaber, der vil have en fordel i at lave en frivillig indbetaling af restskat et helt år før tiden. Vi hjælper dog gerne med at lave en beregning på dette.

 

Hvis dit selskab forventer overskydende skat for 2018

Hvis selskabet forventer at have betalt for meget a conto skat i 2018 og derfor vil få overskydende skat tilbage for 2018, så vil denne ligeledes først blive udbetalt i november 2019 (tillagt en rentegodtgørelse på forventet 0,1%). Den overskydende skat kan dog reduceres ved helt eller delvist at fjerne a conto rate nr. 2, som ellers vil skulle betales den 20. november 2018. Anmodning om nedsættelse af a conto rate 2 kan ske via Tast Selv Erhverv helt frem til den 20. november 2018, dvs. den dag, hvor a conto raten ellers skulle have været betalt.

Selskaber, som har betalt en højere a conto skat end nødvendigt, kan ofte med fordel anmode om denne nedsættelse. Vi hjælper gerne til med dette.

 

Hvordan finder jeg ud af, hvad selskabet skal betale i a conto skat?

Selskaber skal selv kontrollere på Tast Selv Erhverv, om de skal betale a conto skat. Der bliver ikke længere udsendt girokort med betalingsfristerne i marts og november. Af denne grund oplever vi, at nogle selskaber overser disse frister og først bliver opmærksomme på forglemmelsen, når skattekontoen stemmes af.

Oplysningen findes på selskabets Tast Selv Erhverv. Gå ind under punktet “Skat” og underpunktet Selskabsskat. Her finder du en oversigt over a conto skatterater. Se under indkomstår 2018 – hvoraf de enkelte rater fremgår. Hvis du ønsker at forhøje acontobetalingen med en frivillig indbetaling, skal du videre ind under “Indberet/ændr” i højre side af linjen.

Betalingslinjen til netbank vil fremgå øverst i oversigten under Acontoskat.

 

Betal tidligst 5 hverdage før sidste betalingsfrist!

Hvis virksomheden betaler tidligere end 5 hverdage før sidste betalingsfrist, kan man risikere at få pengene tilbage igen. SKAT anbefaler derfor, at der ikke betales før den sidste betalingsfrist. En for tidlig indbetaling betyder, at det skyldige beløb endnu ikke er registreret som forfaldent på skattekontoen. Din indbetaling står derfor registreret som om du har et tilgodehavende hos SKAT. Dette beløb betales så tilbage til virksomheden, hvis beløbet overstiger udbetalingsgrænsen, der som udgangspunkt står til 100 kr. Man kan altså godt betale acontoskat (eller moms, A-skat m.v.) på kr. 100.000 for tidligt, hvis man har ændret udbetalingsgrænsen til et beløb over kr. 100.000. Udbetalingsgrænsen ændres under hovedpunktet Skattekonto, underpunkt Udbetalingsgrænse.

 

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.
Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.