Betaling af selskabsskat den 21. november 2022

Hvis dit selskab forventer en restskat for indkomståret 2022, kan det sikkert betale sig at betale denne skat før tiden.

Hvis selskabet modsat forventer en overskydende skat for 2022, skal du måske anmode Skattestyrelsen om at få nedsat a conto rate 2, der ellers skal betales den 21. november 2022.

Husk også at kontrollere på Tast Selv, om selskabet skal betale a conto skat den 21. november.

Hvis dit selskab forventer restskat for 2022

Hvis et selskab får restskat for indkomståret 2022, skal denne – inklusive et restskattetillæg – betales i november 2023. Skattetillægget kan reduceres – eller endda helt undgås – ved en frivillig indbetaling af restskatten.

Der er to ordinære acontorater, som fastsættes af Skattestyrelsen på baggrund af de seneste tre års indkomster. Hvis disse rater ikke vurderes at være tilstrækkelige til at dække den samlede skat for 2022, kan selskabet supplere med frivillige indbetalinger. Fordelen ved dette er, at selskabet så kan undgå eller minimere restskatten, som tillægges et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg. Tillægget for 2022 offentliggøres først af Skattestyrelsen i december, men for 2021 udgjorde tillægget 4,3%. Da der ikke er skattemæssigt fradrag for tillægget, svarer det til en fradragsberettiget rente på 5,6%.

Et selskab kan frit vælge, om der skal betales frivillig acontoskat i marts, november eller begge måneder. Desuden kan der foretages en 3. frivillig indbetaling senest 1. februar 2023. Hvis der blev indbetalt i marts, vil denne indbetaling blive godskrevet et tillæg (udgjorde 0,1% for 2021). En indbetaling i november, fratrækkes et tillæg (udgjorde 0,1% i 2021). En indbetaling senest 1. februar 2023 fratrækkes også et tillæg (udgjorde 0,8% i 2021). De endelige satser fastsættes som nævnt først i slutningen af 2022. Hvis et selskab ønsker at foretage en frivillig indbetaling, skal dette også indberettes via Tast Selv Erhverv – ellers så bliver indbetalingen udbetalt fra skattekontoen igen.

Hvis selskabet er under 2 år gammelt, skal der ikke betales acontoskat. Hvis selskabet indgår i en sambeskatning, skal den samlede selskabsskat for sambeskatningen betales af administrationsselskabet.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillige indbetalinger afhænger af forskellen på selskabets lånerente og det restskattetillæg, der skal betales til (eller kan modtages fra) Skattestyrelsen. En eventuel restskat (tillagt restskattetillæg) for 2022 skal nemlig først betales 20. november 2023. Det samme gælder overskydende selskabsskat, som tillægges en rentegodtgørelse. Ved beregningen skal der desuden tages højde for, at restskattetillægget ikke er skattemæssigt fradragsberettiget på samme måde som en bankrente.

En tommelfingerregel er dette:
– Hvis selskabets lånerente overstiger ca. 5,6% p.a., vil det ikke kunne betale sig at betale frivillig acontoskat. I stedet vil man med fordel kunne vente med at betale restskatten til 20. november 2023.
– Hvis selskabets lånerente er mellem 0% og 5,6%, så kan man med fordel lave en frivillig indbetaling senest 21. november 2022.
– Hvis selskabet har overskydende likviditet, som man betaler en negativ rente for i banken, så kan man rentemæssigt med fordel lave en frivillig acontobetaling af hele restskatten den 20. marts.
Satserne er beregnet under forudsætning af, at rentesatserne for 2022 udgør de samme som for 2021.

Hvis en frivillig indbetaling udskydes til februar 2023, så vil der alt andet lige være større sandsynlighed for, at selskabet kender størrelsen af den endelige restskat.

Hvis selskabet overvejer en frivillig indbetaling af en vis størrelse, bør man desuden tage højde for den likviditetsmæssige ulempe, det kan være at skulle undvære den pågældende likviditet i et helt år. I modsætning til virksomhedens pengeinstitut, hvor det måske kan være vanskeligt at låne penge, så er skattekreditten en lovfæstet ret.

Selskaber der vil lave en frivillig indbetaling den 21. november 2022 skal desuden være opmærksomme på, at indbetaling sker til virksomhedens skattekonto. Dette betyder, at hvis selskabet har en gammel gæld, så vil indbetalingen til skat gå fra i den gamle gæld og altså ikke blive godskrevet som acontoskat.

Bemærk, at det ikke er tilstrækkeligt at betale ind på skattekontoen. Virksomheden skal først indberette det beløb, der ønskes betalt i frivillig a conto skat. Ellers ved Skattestyrelsen ikke, hvor pengene skal placeres – og så bliver beløbet tilbagebetalt til virksomheden igen (medmindre betalingen anvendes til at dække anden gæld på skattekontoen). Og hvis virksomheden først får pengene tilbagebetalt, og man ikke når at betale dem igen senest den 21. november, så er løbet kørt – og muligheden for den frivillige indbetaling forpasset.

Vores generelle opfattelse er, at det for mange selskaber vil være fordelagtigt at lave en frivillig indbetaling af restskatten den 21. november 2022 – forudsat, at det ikke giver virksomheden for store likviditetsmæssige ulemper at skulle betale skatten et helt år før tiden. Vi hjælper gerne med at lave en beregning på dette.

Hvis dit selskab forventer overskydende skat for 2022

Hvis selskabet forventer at have betalt for meget acontoskat i 2022 og derfor vil få overskydende skat tilbage for 2022, så vil denne ligeledes først blive udbetalt i november 2023 (tillagt en rentegodtgørelse på forventet ca. 0,2%). Den overskydende skat kan dog reduceres ved helt eller delvist at fjerne acontorate nr. 2, som ellers vil skulle betales den 21. november 2022. Anmodning om nedsættelse af acontorate 2 kan ske via Tast Selv Erhverv helt frem til den 21. november 2022, dvs. den dag, hvor acontoraten ellers skulle have været betalt.

Selskaber, som har betalt en højere acontoskat end nødvendigt, kan ofte med fordel anmode om denne nedsættelse. Vi hjælper gerne til med dette.

Hvordan finder jeg ud af, hvad selskabet skal betale i acontoskat?

Selskaber skal selv kontrollere på Tast Selv Erhverv, om der skal betales acontoskat. Der bliver ikke længere udsendt girokort med betalingsfristerne i marts og november. Af denne grund oplever vi, at nogle selskaber overser disse frister og først bliver opmærksomme på forglemmelsen, når skattekontoen stemmes af.

Oplysningen findes på selskabets Tast Selv Erhverv. Gå ind under punktet “Skat for selskaber m.fl.”, underpunktet “Selskabsskat” og videre ind under “Acontoskat”. Her finder du en oversigt over acontorater. Se under indkomstår 2022 – hvoraf de enkelte rater fremgår. Hvis du ønsker at forhøje acontobetalingen med en frivillig indbetaling, skal du videre ind under “Indberet/ændr” i højre side af linjen.

Betalingslinjen til netbank vil fremgå øverst i oversigten under Acontoskat.

Betal tidligst 5 hverdage før sidste betalingsfrist!

Hvis virksomheden betaler tidligere end 5 hverdage før sidste betalingsfrist, kan man risikere at få pengene tilbage igen. Skattestyrelsen anbefaler derfor, at der ikke betales før den sidste betalingsfrist. En for tidlig indbetaling betyder, at det skyldige beløb endnu ikke er registreret som forfaldent på skattekontoen. Din indbetaling står derfor registreret som om du har et tilgodehavende hos Skattestyrelsen. Dette beløb betales så tilbage til virksomheden, hvis beløbet overstiger udbetalingsgrænsen, der som udgangspunkt står til 100 kr. Man kan altså godt betale acontoskat (eller moms, A-skat m.v.) på kr. 100.000 for tidligt, hvis man har ændret udbetalingsgrænsen til et beløb over kr. 100.000. Udbetalingsgrænsen ændres i Tast Selv Erhverv under hovedpunktet “Skattekontoen” og underpunktet “Udbetalingsgrænse”.

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.
Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.