Årsregnskabsloven er ændret for årsregnskaber 2016

Print Friendly, PDF & Email

Årsregnskabsloven er ændret for danske selskabers regnskaber fra og med kalenderåret 2016. Hvis du driver en personlig virksomhed, er du derfor som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne. Vi vil her forsøge i korte træk at redegøre for ændringerne for de mindste selskaber i klasse B.

Ny regnskabsklasse “Mikrovirksomheder”

Virksomheder, der ikke overskrider to af følgende størrelser i to på hinanden følgende år, kan vælge at anvende reglerne for mikrovirksomheder

– Balancesum på kr. 2,7 mio. kr.
– Omsætning på kr. 5,4 mio. kr.
– Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 10

Følgende virksomheder kan ikke anvende reglerne:

– Virksomheder, der ejer kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
– Investeringsselskaber, herunder rene ejendomsselskaber
– Virksomheder med afledte finansielle instrumenter

Reglerne for mikrovirksomhederne går i korte træk ud på, at følgende oplysninger kan undlades i årsrapporten:

– Oplysninger om anvendt regnskabspraksis
– Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
– Visse oplysninger om særlige poster (nyt krav for klasse B selskaber)
– Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.

Mikrovirksomheder skal måle finansielle aktiver og forpligtelser, investeringsejendomme og biologiske aktiver til kostpris i stedet for dagsværdi.

Ændringer for virksomheder i klasse B (små selskaber)

– Igangværende arbejder: Forudbetalinger må ikke længere modregnes i aktivet, men skal opføres som gældsforpligtelser
– Immaterielle aktiver, herunder goodwill, kan fremover afskrives over mere end 20 år, men skal afskrives over 10 år, hvis levetiden ikke kan måles. Afskrivningsperioden skal altid begrundes.
– Investeringsejendomme kan nu altid måles til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen (ikke mikrovirksomheder)
– Restværdien af anlægsaktiver skal revurderes årligt
– Materielle anlægsaktiver skal opdeles i delkomponenter, hvis brugstiden for de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig, med henblik på særskilt afskrivning. En bygning skal eksempelvis opdeles i tag, tekniske installationer, vinduer m.v.
– Hvis selskabet har aktiveret et udskudt skatteaktiv, eksempelvis på grund af skattemæssige underskud til fremførsel, kan det være at fremtidige underskud ikke kan aktiveres i samme omfang, fordi det nu skal være “overvejende sandsynligt”, at “fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden”, fremfor kun “sandsynligt” tidligere.
– Forpligtelser overfor associerede og tilknyttede virksomheder oplyses særskilt
– Oplysning om koncerngoodwill og koncernbadwill ved første indregning
– Oplysning om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art (“særlige poster”) (ikke mikrovirksomheder)
– Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret (ikke mikrovirksomheder)
– Oplysninger om forudsætninger for indregning af udskudte skatteaktiver og udviklingsaktiver i balancen
– Der skal ikke længere oplyses om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder eller vises en egenkapitalopgørelse

Som udgangspunkt højere omkostninger til udarbejdelse af årsrapporten for 2016

Hvis virksomhedens årsrapport indeholder nogle af de regnskabsposter eller oplysninger, hvor kravene nu er ændret, vil der eventuelt skulle laves beregninger på indvirkningen af den nye regnskabspraksis på resultat, balancesum og egenkapital samt ændringer i sammenligningstallene for det foregående regnskabsår.

Virksomheden kan forvente, at der det første år efter ændringen af årsregnskabsloven vil være øgede omkostninger til udarbejdelse af årsrapport på grund af de ændrede oplysningskrav, beregninger og beskrivelser.

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.

Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

 

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.