Indberetning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler senest 31.12.2020

Print Friendly, PDF & Email

Senest 31. december 2020 skal der indberettes indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. De indefrosne feriemidler vedrører overgangsperioden i den nye ferielov, dvs. perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. 

Indberetningen af indefrosne feriemidler sker for de fleste virksomheders vedkommende igennem lønbureauet ved den løbende indberetning til eIndkomst systemet. Der kan dog være behov for tilpasninger i forhold til de indberettede beløb. 

Virksomheden bør derfor sikre sig, at følgende forhold er overholdt: 

 • Indberetningen skal omfatte alle lønmodtagere, der har været ansatte i virksomheden i løbet af overgangsperioden
 • Personer med “afgørende indflydelse” i virksomheden skal ikke indgå i indberetningen, herunder hvis den pågældende (eller dennes ægtefælle) ejer en bestemmende andel af virksomhedens kapital – eller mindst 10% af kapitalen (eller stemmerne) samtidig med, at denne er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
 • Den administrerende direktør anses sædvanligvis for at have afgørende indflydelse, og skal derfor ikke indgå – selvom denne i henhold til ansættelseskontrakten måtte være omfattet af ferieloven
 • Personer, der ejer under 50%, kan godt have afgørende indflydelse, men dette kræver en konkret, juridisk vurdering
 • Lønmodtagere, som er afgået ved døden i overgangsperioden eller inden indberetningsfristen, skal ikke indgå i beregningen, og de indefrosne feriemidler skal i stedet udbetales direkte til dødsboet. 
 • Grundlaget for opgørelse af indefrosne feriemidler skal kun omfatte feriepengeberettigede løndele
 • Præstationsafhængig løn periodiseres, så kun løn optjent i overgangsperioden medtages i feriepengeberegningen
 • Hvis lønperioden er forskudt, skal de lønperioder, der slutter i overgangsperioden medtages fuldt ud.
 • Der skal foretages reduktion i beregningsgrundlaget for afholdt ferie i overgangsperioden (dog ikke 6. ferieuge og/eller feriefridage). Reduktionen sker med 4,8% af månedslønnen pr. afholdt feriedag, medmindre andet følger af indgået overenskomst. I de tilfælde, hvor der ikke sker indberetning af løn under ferie som “ikke-ferieberettiget løn”, vil der dermed ofte være fejl i de indberettede feriepenge. 
 • De indefrosne feriemidler beregnes som 12,5% af det opgjorte beregningsgrundlag. 
 • For lønmodtagere med løn under ferie, der ifølge kollektiv overenskomst har krav på pension af feriepenge ved fratrædelse, skal denne pension tillægges opgørelsen af indefrosne feriemidler.
 • Lønmodtagere, der har været ansat i hele overgangsperioden, skal indgå i opgørelsen med 25 feriedage. Selvom lønsystemet kun indberetter 24,96 feriedage, sker der ikke noget ved det. Hvis tiltrædelse eller fratrædelse sker i overgangsperioden, beregnes antallet af feriedage med 2,08 dage pr. måned eller 0,07 dage pr. dags ansættelse

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig.
Ovenstående er at betragte som et overblik og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning.

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.