SKAT strammer reglerne for EU-handel

Print Friendly, PDF & Email

*** OPDATERING 11/10 2013 ***
SKAT har tilbagekaldt det styresignal, som omtales nedenfor. Styresignalet pålagde stor administration til virksomheder, som sælger til andre EU-lande ved afhentningskøb. SKAT oplyser, at der nu i EU-regi arbejdes på fælles EU-retningslinier om dokumentation for handel med varer, og at man derfor afventer disse nye retningslinjer. SKAT forventer at udsende et nyt styresignal i første halvår af 2014.
**************************************

 

Hvis din virksomhed sælger varer til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, kan dette gøres uden moms, hvis 3 betingelser er opfyldt:

  1. Varerne skal faktisk forsendes eller transporteres til et andet EU-land
  2. Transporten eller forsendelsen skal foretages af sælger, køber, eller for deres regning
  3. Køber skal have en gyldig momsregistrering i et andet EU-land

Herudover er der nogle regler om faktureringspligt og oplysnings-/angivelsespligter i forbindelse med leverancer til andre EU-lande.

Sælger skal kunne dokumentere, at varen faktisk er fragtet til et andet EU-land, eksempelvis ved hjælp af en transportfaktura, et fragtbrev eller lignende. Hvis køber eller sælger selv står for transporten, kan dokumentationen bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i et andet EU-land.

Den danske sælger vil efterfølgende kunne blive afkrævet moms, hvis det viser sig, at en af de 3 betingelser ikke er opfyldt.

Momsfritagelsen kan desuden først anvendes, når sælger har godtgjort, at varen fysisk er blevet transporteret til et andet EU-land.

Fra den 1. august 2013 skærper SKAT kravene til dokumentationen for momsfritagelse i forbindelse med afhentningskøb.

Med afhentningskøb skal forstås den situation, hvor en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land køber varer i Danmark og selv afhenter varerne hos den danske sælger.

 

Dokumentation for fysisk forsendelse eller transport til det andet EU-land

Betaling modtages eller kræves før, at dokumentationen modtages

Når en sælger modtager eller kræver betaling for varer, der sendes til et andet EU-land, før sælger har modtaget dokumentation fra køber for, at varen fysisk er ankommet til det andet EU-land, skal sælgeren opkræve dansk moms. Når sælger så efterfølgende modtager dokumentationen, kan sælger tilbagebetale den danske moms ved at udstede kreditnota og en korrigeret faktura. Dette gælder både når køber selv transporterer varerne, og når tredjemand står for transporten.

Skærpelse af krav til erklæring, når køber selv afhenter varerne

Dokumentationen for, at en vare er udført til et andet EU-land, skal fremover minimum bestå af en erklæring fra køber med oplysning om:

  1. At varen er forsendt eller transporteret fra Danmark
  2. Varens bestemmelsessted
  3. Transportmiddel og dettes registreringsnummer
  4. At varen er modtaget på leveringsadressen

Desuden skal der – hvis det er relevant som følge af transportruten – vedlægges dokumentation for selve transporten, eksempelvis i form af færgebilletter, brokvitteringer eller lignende.

SKAT bemærker desuden, at der alene er tale om en skærpelse af kravene til minimumsdokumentationen. Det vil som hidtil være en konkret vurdering, om sælger tilstrækkeligt har dokumenteret varens transport ud af Danmark.

 

Dokumentation for købers hhv. købers repræsentants identitet, herunder verifikation af købers momsnummer

Hvis den udenlandske køber betaler kontant, herunder med kreditkort, skal personen der afhenter varerne, ved udlevering af varerne give sælgeren dokumentation for personens identitet, eksempelvis kopi af kørekort eller lignende. Hvis dokumentationen ikke er forsynet med læselig underskrift, skal personen derudover kvittere skriftligt (med læsbar underskrift) for udleveringen af varerne. Hvis personen, der afhenter varerne ikke er indehaver af den udenlandske virksomhed, skal personen også fremlægge fuldmagt til at købe og afhente varerne på købers vegne.

 

Verifikation af købers momsnummer, navn og adresse

Sælger skal sikre sig, at køber er momsregistreret og skal derfor verificere, at det momsnummer som køber har oplyst, er gyldigt i købers land på salgstidspunktet. Sælger skal desuden gemme denne dokumentation. Det er ikke nok, at man indberetter købers momsnummer som “EU-salg uden moms”, da dette system ikke kan kontrollere, om momsnummeret er gyldigt.

Herudover skal sælger indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Købers land fastsætter, hvordan denne bekræftelse finder sted, eksempelvis via VIES-systemet. Sælger har dog først pligt til at kontrollere navn og adresse, når købers land stiller denne facilitet til rådighed. P.t. kan danske virksomheder endnu ikke kontrollere spanske og tyske køberes navne og adresser i VIES.

Man kan komme ind i VIES-systemet via Tast Selv Erhverv på skat.dk. SKAT anbefaler, at sælger indtaster sit momsnummer i feltet “Spørgers SE-nummer”, hvorefter VIES-systemet kvitterer med et forespørgselsnummer. Virksomheden har herefter dokumentation for, at kontrollen er lavet.

 

Har din virksomhed dokumentationen på plads?

Vi anbefaler danske sælgere at få lavet tilstrækkelige arbejdsgange, så virksomheden ikke risikerer store momskrav fra SKAT. De skærpede regler er lavet for at minimere omgåelse af momsreglerne. Men at dette uundgåeligt vil medføre betydelig administration for virksomheder med mange EU-handler, må være tydeligt for enhver.

 

Kilde: Skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel (styresignal)

Thomas Olesen

Cand.merc.aud. Registreret revisor.